El Juicio histórico-métrico, un poema de Pau Puig que va portar cua

Autor: Maria Rosa Serra Milà
Títol: “El Juicio histórico-métrico, un poema de Pau Puig que va portar cua”

Resum: El Juicio histórico métrico de las suntuosas fiestas que se hicieron en Barcelona a la dedicación del nuevo templo de la Marina retrata en vers i de forma burlesca unes festes de gust barroc en la Barcelona de mitjan segle XVIII, festes de motiu religiós, però amb forta presència d’actes profans (jocs, castells de foc, representacions operístiques…). Aquesta composició va tenir una gran difusió en el seu moment, com ho prova el fet que la trobem copiada en dotze manuscrits (i probablement encara n’apareixeran més còpies) i que vagi provocar composicions d’atac i de contraatac. Tots els indicis ens porten a creure que l’autor va ser Pau Puig.

Creiem que té interès publicar-la perquè ens ofereix un petit tast de l’obra castellana de Pau Puig, fins ara molt poc estudiada, i també un exemple de la literatura satírica i humorística del segle XVIII, un tipus de literatura que rarament va arribar a la impremta, però que tenia una forta vitalitat.

Abstract: The poem “Juicio histórico métrico de las suntuosas fiestas que se hicieron en Barcelona a la dedicación del nuevo templo de la Marina” is a burlesque portrayal in verse of Baroque-style celebrations held in Barcelona in the mid eighteenth century. These celebrations were religious in character, but featured a good deal of secular activities (games, fireworks displays, operatic performances, and so on). The poem enjoyed widespread success in its day, as shown by the fact that it is found to have been copied in twelve manuscripts (and more are likely to turn up) and that it gave rise to written attacks and counterattacks. All indications lead us to believe that its author is Pau Puig.

Our interest in publishing it stems from providing a sample of Pau Puig’s Spanish-language works, until now largely unexamined, and also an example of satirical and humoristic literature from the eighteenth century, a type of literature that rarely went to press, but that enjoyed remarkable vitality.

Accés a l’article: “El Juicio histórico-métrico, un poema de Pau Puig que va portar cua”

Paraules clau: festes, Barceloneta, segle XVIII, Pau Puig, poesia satírica.

Key words: celebrations, Barceloneta, eighteenth century, Pau Puig, satirical poetry.

Citació recomanada: Maria Rosa Serra Milà, “El Juicio histórico-métrico, un poema de Pau Puig que va portar cua”, Vademècum (14/11/2021) [En línia: https://mariatoldra.com/2021/11/14/el-juicio-historico-metrico-un-poema-de-pau-puig-que-va-portar-cua/] [dia de la consulta]