Goigs del vi

BC95

Ms95_2
Biblioteca de Catalunya, ms. 95

Els goigs de temàtica profana constitueixen una línia ben consolidada en la tradició del gènere. Al blog de referència Biblio goigs, de Nora Vela, se’n pot llegir una curiosa antologia, amb peces de caràcter polític, misogin, paròdic, etc.

En un recull factici de poesia manuscrita en castellà, català i llatí dels segles XVIII i primeres dècades del XIX (Biblioteca de Catalunya, ms. 95, f. 73v-74v; MCEM 2447) en trobo uns altres, dedicats al vi, anònims i escrits en llatí macarrònic. Nascuts en una època que no sabria precisar, però en un probable context escolar, condensen –a partir d’un refrany ben conegut, basat en una broma gramatical: “Fertur in convivium: vinus, vina, vinum!”– una tradició de segles de poesia sobre el tema. No hi podia faltar, doncs, la referència al passatge evangèlic de la conversió de l’aigua en vi a les noces de Canà (Jn 2,1-12), miracle que, amb la transsubstanciació en l’eucaristia, justificava la devoció de qualsevol bon bevedor, ni un homenatge, segurament inconscient, a l’himne goliàrdic de l’Arxipoeta, de qui prové allò de “meum est propositum in taberna mori”.

Goigts del vi

Vocibus perennis nos simul uniti,
tota ratione preparemus linguam
ad bene caneundum et laudandum vinum.
Fertur in convivium: vinus, vina, vinum!

Vinum, si est bonum, semper est jucundum,
datque vires viro et eum facundat.
O quam felix arbor que producit vinum!
Fertur, etc.

Homo fatigatus ambulans per iter
quando bibit aquam, ut extingat sitim,
destruitur totus, quod non facit vinum.
Fertur, etc.

Aqua ventri nocet –dicit homo prudens–
atque vires tollit, non virum fȩcundans;
tamen confortatur homo bibens vinum.
Fertur, etc.

Vinum sine aqua semper laude dignum,
post infirmitatem ventris est beneficium.
Puniatur ergo despreciens vinum.
Fertur, etc.

Miles non aborret vinum si est purum,
neque senex ardens, neque virgo prudens,
neque studentes despiciunt vinum.
Fertur, etc.

In Canna Galileae Jesus et Maria
fuerunt invitati ad plura convivia,
qui contristebantur non videntes vinum.
Fertur, etc.

Videns autem Jesus eorum tristiciam
aqua vinum facit, indicans letitiam
virgini Mariae et arquitictino [i.e. architriclino].
Fertur, etc.

Vinum carens aqua est multae virtutis
datque viro semper exitum salutis.
O nunquam aquam, sed bibamus vinum!
Fertur, etc.

Vinum cor letificat quoties potatur
fitque sanguis Christi quando consecratur:
unanimiter omnes exaltemur vinum!
Fertur in convivium, etc.

Bibamus gentantes, bibamus prandentes,
atque merendantes et cenam gerentes,
omnes bibamus dum habemus vinum.
Fertur, etc.

Meum est propositum in taberna mori
et in coelum ingredi sine purgatorio,
quia in mortis transitu multum bibam vinum.
Fertur in convivium: vinus, vina, vinum!